วันที่ 10 ม.ค. 2023 เวลา 20:51 น. Posted by Admin

รายได้เกิน 1.8 ล้าน เสียภาษีเท่าไหร่ พร้อมวิธีคำนวณภาษีย้อนหลัง


คนที่ทำธุรกิจส่วนตัว “ฟรีแลนซ์” ควรระวัง เมื่อเราทำงานเสร็จ ก็รับเงินจากนายจ้าง และ ถูกนายจ้าง จะหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งให้สรรพากร หากพบว่ามีรายรับไม่เกิน 1.8 ล./ปี ก็ยังพอเบาใจหน่อย  ถ้าหากมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน/ปี  ต้องยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รายได้เกิน (มาตรา 85 ในประมวลรัษฎากร) ในกรณีที่เราไม่ได้คิด VAT จากผู้ว่าจ้าง ภาระทางภาษีก็จะตกเป็นของผู้รับจ้างหรือผู้รับเงินไปในทันที

ตัวอย่าง ในกรณี ที่เราไม่ได้จด VAT แต่มีรายได้ เกิน

เช่น คุณมีรายได้ในปีนั้น 1.9 ล้านบาทแต่ไม่ได้ยื่นจด VAT ภาษีที่จะต้องถูกเรียกย้อนหลัง  จาก ส่วนที่เกินจาก 1.8 ล้าน (1,900,000-1,800,000)คือ 100,000 ภาษีที่จะต้องชำระเพิ่มในปีนั้น คือ 7,000 บาท (อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  รายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ว่าจะเท่าไรก็ตามก็จะถูกคำนวณ VAT ทั้งหมด

ดังนั้น ภาษีย้อนหลังที่ต้องเสียคือ 7,000 บาท แต่ถ้ายังคงไม่รีบไปยื่นขอจด VAT จะต้องเสียค่าปรับอีกตามระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่รายได้เกิน 1.8 ล้าน จนถึงวันที่ไปจด VAT หรือวันที่สรรพากรตรวจพบ ซึ่งต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ 2-20% และเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน

เช่น กรณีนี้ภาษีย้อนหลังที่ต้องเสียคือ 7,000 บาท ถูกเรียกย้อนหลัง   5 เดือน

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7,000 บาท

ค่าปรับอาญา 500 บาท

เงินเพิ่ม  (7,000X1.5%)X5เดือน เท่ากับ 525 บาท

ค่าเบี้ยปรับ (7000 X 20 %) เท่ากับ1,400 บาท

รวมที่ต้องจ่ายให้สรรพากร  7,000+500+525+1400 = 13,925 บาท

เกณฑ์ ค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)

กรณียื่นเกินกำหนดเวลา
1. ค่าปรับอาญา (จะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
– ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 300 บาท
– ยื่นแบบเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 500 บาท

 2. เงินเพิ่ม
– เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) ไม่รวมเบี้ยปรับ

3. ค่าเบี้ยปรับ

รายการ เราตรวจเจอ สรรพากรตรวจ ปรับ 2 เท่า
ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน 2% 2% *2
ยื่นแบบไม่เกิน 30  วัน 5% 5% *2
ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน 10% 10% *2
ยื่นแบบเกิน 60 วัน 20% 20% *2

 

หากคุณยังไม่ต้องได้จด VAT ต้องคอยตรวจสอบรายรับว่าถึงเกณฑ์หรือยัง การทำบัญชีรับจ่ายส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรละเลย หากปล่อยและไม่สนใจอาจจะสร้างปัญหาในคุณได้ในอนาคต