บริการการยื่นภาษี

วันที่ 09 ม.ค. 2023
  • บริการยื่นแบบภาษี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม
  • บริการยื่นแบบภาษีเงินภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภท เงินเดือนจ่าย
  • บริการยื่นแบบภาษีเงินภ.ง.ด. 2 แบบแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภท ดอกเบี้ยจ่าย
  • บริการยื่นแบบภาษีเงินภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา
  • บริการยื่นแบบภาษีเงินภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการกาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายเป็นนิติบุคคค
  • บริการยื่นแบบภาษีเงิน ภพ.30 ภาษีซื้อ- ภาษีขาย
  • บริการยื่นแบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  • บริการยื่นงบ e-filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า