บริการรับทำบัญชีบริษัท

วันที่ 09 ม.ค. 2023
  • บริการรับทำบัญชีบริษัท (เสมือนเป็นพนักงานบัญชีบริษัท)
  • บริการ รับวางบิลเอกสารจ่าย วางบิลกับลูกค้า บิลรายรับ บิลรายจ่าย ทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง
  • บริการจัดทำรายงานซื้อ รายงานขายทุกเดือน
  • บันทึกรับ-จ่าย ประมาณการยอดรับ ประมารการยอดจ่าย และจัดทำ Cash Flow บริษัท
  • บันทึกบัญชีสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ
  • การทบยอด บัญซชีเงินฝากธนาคาร บัญช ลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้
  • จัดทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำต้นทุนขาย จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน เมื่อสิ้นงวดบัญชี
  • ปิดงบประจำปีบริษัท ให้นำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องและทันเวลาตามกำหนดกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการรค้า